Jestem nowy

Członkostwo

Członkiem Zboru można zostać poprzez dobrowolne złożenie deklaracji przynależności do zboru.  Możliwość taka przysługuje tym, którzy uprzednio uwierzyli w Jezusa, jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wiary.

Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali ” (Ewangelia wg Jana 13,35). Przynależność do zboru jest przywilejem i pociąga za sobą prawa jak również obowiązki. Osoba taka znajduje się pod duchową opieką zboru i ma przywilej korzystania z wszelkich dobrodziejstw związanych z życiem Kościoła.

 Chrzest

Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Nowym Testamencie na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć człowiek, który wcześniej uwierzył w Jezusa Chrystusa i przeżył narodzenie na nowo zgodnie ze słowami Jezusa: „Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga” (Ewangelia wg Jana 3,3). Chrztu udziela najczęściej pastor. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie chrzciciel wypowiada słowa: „Na podstawie twojego wyznania wiary i pragnienia Chrztu - chrzczę ciebie w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” oraz zanurza ją w wodzie (Ewangelia wg Mateusza 28,19).

 Ślub

Osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński mogą to uczynić na uroczystym nabożeństwie. Ceremonia ślubu odbywa się w obecności pastora zboru oraz zgromadzonych na uroczystości osób. Para młodych ślubuje sobie dozgonną miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a następnie na znak, że złożone ślubowanie nie będzie zerwane, następuje wymiana obrączek. Małżeństwo zostaje zawarte przed Bogiem i jest ważne, aż do śmierci jednego współmałżonka zgodnie ze słowami Pana Jezusa „Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Ewangelia wg Mateusza 19,6). W Kościele Zielonoświątkowym można zawrzeć związek małżeński ze skutkami cywilnoprawnymi, tzn. z wpisem w Urzędzie Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.

 Błogosławieństwo dziecka

„I przynosili do Niego (Jezusa) dzieci, aby je dotknął (...) i objął je, i błogosławił, kładąc na nie ręce” (Ewangelia wg Marka 10,13-16). Pan Jezus dużo uwagi poświęcał dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.